Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

09.06.2017 - JENEVER GENEEST

jenever geneest

 

Een motiliumken ? Nen Dafalgan Forte ? Een kleine twee eeuwen geleden stonden straffere medicijnen in de Kruishoutemse huisapotheken !

Toen genas men op een rantsoen van wilskracht en geestrijk nat … en men werd meer dan honderd jaar!: “Den 26 April is te Kruyshautem overleden Elizabeth van Gansbeke, in den ouderdom van 104 jaeren. Sedert 32 jaren was zy twee à drymael van eene geraektheydt aengetast geweest, waer toe zy nooyt andere geneesmiddelen heeft gebruykt als den genever.  Zy heeft 9 kinderen ter wereld gebragt, waer van zy de afstammelingen heeft gezien tot in den vierden graed”. (Gazette van Brugge - 05.05.1819). 

OPROEP AAN DE BEVOLKING - NIEUW PLEIN EN HERBERG ‘DE EIERBEURS’

 Markt nieuw plein recent   Markt nieuw plein historisch

Op maandag 26 juni aanstaande gaat de 41ste UNIZO avondmarkt door, voor het eerst op het vernieuwde Nieuw Plein. Hiermee wordt de decennia oude traditie van de avondmarkt op warme Sint-Elooi  op een eigentijdse wijze verder gezet (zie: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-kronieken/29-kruishoutemse-kronieken/2016/409-kruishoutem-en-sint-eligius). 

Hultheim verzamelt historische info betreffende het Nieuw Plein en café ‘De Eierbeurs’. Heeft u hiervan oude foto’s (bv. van het plein, van de eiermarkt of andere markt op ’t Nieuw Plein, van een manifestatie met de herberg op de achtergrond, van het interieur), affiches, krantartikels? We scannen ze in en geven u het origineel binnen de week terug.  Of heeft u nog verhalen of anekdotes over de verhandeling van eieren op de markt en in de zaal bij de herberg?  Neem contact op met Raoul De Bel: tel. 0473/22 47 23, of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

04.06.2017 - OPEN KERKENDAG IN KRUISHOUTEM

In het weekend van 03 en 04.06.2017 gooien de Sint-Eligiuskerk te Kruishoutem (foto links) en de Sint-Dionysiuskerk te Lede (foto rechts) ter gelegenheid van Open Kerkendag de deuren wagenwijd open.

kerk kruishoutem    kerk lede

De kerk te Kruishoutem is open op zondag 4 juni van 13u30 tot 16u30. Gidsbeurten zijn voorzien om 14u00, 15u00 en 16u00. U komt er misschien wel te weten wat Jeanne d’Arc te maken heeft met de Eigemeente !

De kerk van Lede kan bezocht worden op 3 én 4 juni, telkens van 10u tot 12u en van 14u tot 18u met aandacht voor obiits (rouwborden). Info Lede bij: Aimé Deconinck Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">

26.05.2017 - HOGE GASTEN IN KRUISHOUTEMS LUCHTRUIM

lindbergh in kruishoutem

90 jaar geleden werd de Amerikaan Charles Lindbergh (1902-1974) wereldberoemd, toen hij op 21-22 mei 1927 met zijn vliegtuig de Spirit of St.-Louis  als eerste de overtocht maakte van de Atlantische Oceaan.

Iets meer dan een week later - op 30 mei 1927 - vloog hij over het Amerikaans Kerkhof  te Waregem: “Om 4u.10 verscheen plots, uit de richting van Kruishautem, een vliegtuig, waar achter spoedig een eskadrilje opdaagde. Er kwam veel beweging onder de aanwezigen. ‘Lindbergh!’ was de uitroep die men hoorde. De vliegtuigen cirkelden boven de begraafplaats. Eensklaps daalde de wit glinsterende eendekker van den gevierden Amerikaanschen Oceaanvlieger tot laag boven de huizen. Een sierlijke boog … en uit het toestel werd een bloemtuil (te zien op de foto links boven de horizon) geworpen tusschen de kruisen. De menigte, die stil had toegezien, was ontroerd … Als de wakkere vlieger weer hooger steeg, kwamen de toejuichingen los. Lindbergh verdween in de richting van de kust.” (De Volksstem - 1 juni 1927). 87 jaar later, op 26 maart 2014, kwam Barack Obama naar het Amerikaans Kerkhof te Waregem. Ook hij had met zijn presidentieel vliegtuig voordien het Kruishoutemse luchtruim doorkliefd.

Memorial Day gaat dit jaar te Waregem door op zondag 28 mei. Voor info: http://www.toerisme-leiestreek.be/nl/agenda/memorial-day-2017.

19.05.2017 - MEN CREPEERDE VAN DE HONGER TE CRUYSHAUTEM

kreperen van de honger

Halverwege de negentiende eeuw was Vlaanderen een achtergesteld gebied: werkloosheid, honger, drankzucht, ongeletterdheid, marginaliteit, hoge mortaliteitscijfers: het was het lot van het merendeel van de bevolking. Kruishoutem was geen uitzondering.

Een persverslag van 170 jaar geleden: “Deezer dagen kwam men den eerw. Heer pastor van Cruyshautem verwittigen dat eenen armen uytgehongerden man op het punt was van te bezwyken. Den agtbaeren geestelyken snelt naer den zielbraekenden, en heeft nauwelyks den tyd om hem het H. Olyssel toe te dienen. Onmiddellyk na dit H. sakrament der stervende te hebben ontvangen, is den ellendigen aen de gevolgen van den honger omgekomen. Van daer moest den pastor zich by eenen anderen uytgehongerden begeeven, om hem ook den laetsten troost van den godsdienst toe te dienen; maer, vooraleer den geestelyken aen de hut van de ongelukkigen was, ontving hy reeds de tyding dat nog een slagtoffer van den aengroeyenden voorspoed van Belgiën, het getal der uytgehongerde was gaen vermeerderen. Terzelvder tyd bragt men het berigt aen dat eenen derden uytgehongerden kwam te bezwyken. Dergelyke hertscheurende tooneelen ontvangt men dagelyks uyt verscheyde streeken onzer Vlaenderen.”  (Den denderbode, 23.05.1847).