Aanstaande zondag 1 mei wordt er geschiedenis geschreven in Lozer. Dan bestaat Lozermei, de enige overeind gebleven religieuze ommegang in Kruishoutem immers 160 jaar !

In het Oudenaardse blad 'De Scheldegalm' van 3 mei 1863 lezen we over een eerste Lozerse bedevaart het jaar voordien: “Men schryft ons uit Huysse: Morgen, 3 mei, zal te Lozer, plegtiglyk de oktave van O.L. Vrouw der zeven Weeën geopend worden. Een luisterlyke stoet, waerby een groot getal maegdekens en meer dan 300 leden van verscheidene genootschappen, zullen den ommegang doen, door zyne Hoogw. Den Bisschop voorleden jaar ingerigt. De kapelletjes, te dier meening rond het kerkhof geplaetst en geschonken door eenige edelmoedige begiftigster, zyn de schoonste van dien aert en worden zeer veel bezocht. De versierselen en offeranden voor de maend mei, in voornoemde kerk ten gereedheid gebragt, zullen die van alle andere jaren overtreffen.”. De ommegang van 'Lozermei' werd m.a.w. in 1862 voor de eerste keer georganiseerd. 

De feestelijke affiche hieronder uit het jaar 1958 zit er dus 5 jaren naast waar ze verkondigt dat de 'Lozer-Meidagen' worden 'ingericht en onderhouden in de parochiekerk te Lozer, sedert het jaar 1867.' Bemerk tevens het doorgedreven programma, met o.a. een eerste mis op zondag om 6u30' in de prille ochtend en een Lof om 20u. 's avonds gedurende 'alle dagen der meimaand'.

Affiche lozermei 1958

                                                                                                        foto: archief Hultheim