Anno Domini 2017

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

 snuffelende honden  samenwerking

Als jonge krolse hondjes besnuffelen Kruishoutem en Zingem elkaar. De liefde is pril. The feelings  are hot.  Ook vroeger waren de wederzijdse sentimenten heet, of moeten we zeggen: heetgebakerd ? 

Een getuigenis van 116 jaar geleden, toen de militaire dienstplicht nog via loting werd bepaald: “Kruishoutem. - De loting welke sedert lange jaren alhier vreedzaam gevierd werd, is donderdag door een schrikkelijk gevecht gestoord geworden. In eene worsteling tusschen lotelingen van Kruishoutem en Zijngem, zijn er twee dezer laatste gemeente nog al ernstig gesteken. Het zijn de gebroeders Grymponprez, van Zijngem. Ze liggen te bed en hun toestand is bedenkelijk. Men verwacht het parket.” (De Gazette van Brugge - 09.02.1901). Ook op andere Kruisemse plaatsen laaiden de emoties op, zoals in: “Auwegem. - Lotelingen hadden een herbergier en zijne vrouw mishandeld. Hun zoon nam een revolver, schoot verscheidene malen en kwetste ene der baldadigaards tamelijk ernstig. Het parket is vrijdagnamiddag, ter plaats geweest.” (De Gazette van Brugge - 09.02.1901).

In de andere dorpskernen van de nakende fusiegemeente bleef het die dag rustig. 

hoevebrand

Zoals onlangs in Wortegem is het bij brand sauve qui peut. Men redt wat er te redden valt, mensen- en dierenlevens voorop. Soms wil men echter meer uit de brand slepen, zoals 115 jaren geleden: “Te Cruishoutem is de bliksem op de hoeve gevallen van de wed. Van Theune. Weldra ontstond brand en de geheele woning werd de prooi der vlammen. Twee aanpalende gebouwen konden bevrijd worden. De zoon Van Theune en de knecht bekwamen brandwonden aan het gelaat, aan de armen, door geld te willen redden.” (Den denderbode - 06 juli 1902)

jenever geneest

 

Een motiliumken ? Nen Dafalgan Forte ? Een kleine twee eeuwen geleden stonden straffere medicijnen in de Kruishoutemse huisapotheken !

Toen genas men op een rantsoen van wilskracht en geestrijk nat … en men werd meer dan honderd jaar!: “Den 26 April is te Kruyshautem overleden Elizabeth van Gansbeke, in den ouderdom van 104 jaeren. Sedert 32 jaren was zy twee à drymael van eene geraektheydt aengetast geweest, waer toe zy nooyt andere geneesmiddelen heeft gebruykt als den genever.  Zy heeft 9 kinderen ter wereld gebragt, waer van zy de afstammelingen heeft gezien tot in den vierden graed”. (Gazette van Brugge - 05.05.1819). 

In het weekend van 03 en 04.06.2017 gooien de Sint-Eligiuskerk te Kruishoutem (foto links) en de Sint-Dionysiuskerk te Lede (foto rechts) ter gelegenheid van Open Kerkendag de deuren wagenwijd open.

kerk kruishoutem    kerk lede

De kerk te Kruishoutem is open op zondag 4 juni van 13u30 tot 16u30. Gidsbeurten zijn voorzien om 14u00, 15u00 en 16u00. U komt er misschien wel te weten wat Jeanne d’Arc te maken heeft met de Eigemeente !

De kerk van Lede kan bezocht worden op 3 én 4 juni, telkens van 10u tot 12u en van 14u tot 18u met aandacht voor obiits (rouwborden). Info Lede bij: Aimé Deconinck Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

lindbergh in kruishoutem

90 jaar geleden werd de Amerikaan Charles Lindbergh (1902-1974) wereldberoemd, toen hij op 21-22 mei 1927 met zijn vliegtuig de Spirit of St.-Louis  als eerste de overtocht maakte van de Atlantische Oceaan.

Iets meer dan een week later - op 30 mei 1927 - vloog hij over het Amerikaans Kerkhof  te Waregem: “Om 4u.10 verscheen plots, uit de richting van Kruishautem, een vliegtuig, waar achter spoedig een eskadrilje opdaagde. Er kwam veel beweging onder de aanwezigen. ‘Lindbergh!’ was de uitroep die men hoorde. De vliegtuigen cirkelden boven de begraafplaats. Eensklaps daalde de wit glinsterende eendekker van den gevierden Amerikaanschen Oceaanvlieger tot laag boven de huizen. Een sierlijke boog … en uit het toestel werd een bloemtuil (te zien op de foto links boven de horizon) geworpen tusschen de kruisen. De menigte, die stil had toegezien, was ontroerd … Als de wakkere vlieger weer hooger steeg, kwamen de toejuichingen los. Lindbergh verdween in de richting van de kust.” (De Volksstem - 1 juni 1927). 87 jaar later, op 26 maart 2014, kwam Barack Obama naar het Amerikaans Kerkhof te Waregem. Ook hij had met zijn presidentieel vliegtuig voordien het Kruishoutemse luchtruim doorkliefd.

Memorial Day gaat dit jaar te Waregem door op zondag 28 mei. Voor info: http://www.toerisme-leiestreek.be/nl/agenda/memorial-day-2017.

kreperen van de honger

Halverwege de negentiende eeuw was Vlaanderen een achtergesteld gebied: werkloosheid, honger, drankzucht, ongeletterdheid, marginaliteit, hoge mortaliteitscijfers: het was het lot van het merendeel van de bevolking. Kruishoutem was geen uitzondering.

Een persverslag van 170 jaar geleden: “Deezer dagen kwam men den eerw. Heer pastor van Cruyshautem verwittigen dat eenen armen uytgehongerden man op het punt was van te bezwyken. Den agtbaeren geestelyken snelt naer den zielbraekenden, en heeft nauwelyks den tyd om hem het H. Olyssel toe te dienen. Onmiddellyk na dit H. sakrament der stervende te hebben ontvangen, is den ellendigen aen de gevolgen van den honger omgekomen. Van daer moest den pastor zich by eenen anderen uytgehongerden begeeven, om hem ook den laetsten troost van den godsdienst toe te dienen; maer, vooraleer den geestelyken aen de hut van de ongelukkigen was, ontving hy reeds de tyding dat nog een slagtoffer van den aengroeyenden voorspoed van Belgiën, het getal der uytgehongerde was gaen vermeerderen. Terzelvder tyd bragt men het berigt aen dat eenen derden uytgehongerden kwam te bezwyken. Dergelyke hertscheurende tooneelen ontvangt men dagelyks uyt verscheyde streeken onzer Vlaenderen.”  (Den denderbode, 23.05.1847).