Anno Domini 2018

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

de kepper    Philippe De Kepper

Kruishoutem krijgt er naast De Mastbloem een infrastructuur bij ten behoeve van het verenigingsleven. Achter de Patronage (Telex) en De Kring - die meer dan 100 jaar lang onderdak hebben geboden aan katholieke verenigingen, muziekonderricht, bibliotheek- en mutualiteitswerking, Kind en Gezin, enz. - rijst een modern zalencomplex op dat deze behoeftes op een eigentijdse wijze zal invullen.

De zaal zal de naam De Kepper meekrijgen. Zoek in het woordenboek de betekenis hiervan niet op; u zal niets vinden. De benaming is immers een afgeleide van een familienaam. Het was Philippe De Kepper (1821-1897) die samen met zijn vrouw Eulalie Van der Donckt (1823-1907) aan de hoek van de Hoogstraat en de Kerkhofweg in 1879 op eigen kosten een lagere school liet bouwen. Philippe was afkomstig van Hamme, waar hij notaris was. Hij was burgemeester (1896-1897) van Hamme, Oost-Vlaams provincieraadslid (1848-1875) en volksvertegenwoordiger (1875-1897). Zijn echtgenote Eulalie was de dochter van de Kruishoutemse burgemeester Théodore Van der Donckt (1795-1878) en van Blandina Frederica Vijvens (1798-1851). Het was van haar moeder dat Eulalie het perceel grond had geërfd. In 1900 schonk ze na het overlijden van haar man de school, het conciërgehuis en de bijhorende grond aan de stichting van maatschappelijke katholieke werken van Cruyshautem. In 1905-1906 werd op hun initiatief de Patronage (de latere ‘Telex’) aangebouwd.

Door de realisatie van De Kepper geeft de vzw Interparochiale werken Kruishoutem en Ooike gestalte aan zijn toekomstvisie op een project dat sedert 1906 op deze site een traditie heeft ontwikkeld inzake christelijk geïnspireerde ondersteuning van mensen en verenigingen.

Zie:

 

Pastoor fietsEen berichtje in een socialistisch weekblad van een eeuw geleden steekt mild-ironisch de draak met de Wannegemse pastoor, die zijn parochianen graag trakteert op mopjes en raadseltjes, maar zelf zijn meerdere moet erkennen in een oudere boerenknecht: “Te Wannegem was er, in den tijd, een model-pastoor. De brave man hield zich niet bezig met te politieken, maar wel met de plichten van zijn priestersambt en met goede werken te doen. Dikwijls heb ik hem ontmoet bij mijn onkel Jan met wien hij in het kollegie had gelegen en nauw bevriend was. Het was een ernstig man, maar die toch ook eens van het lachen hield. Hij bezat eene geheele verzameling van kluchtjes en raadseltjes. Zekeren dag was ik met nonkel op het land waar men aan het uitdoen was der aardappelen. M. de pastoor die aldaar aan ’t wandelen was, kwam bij ons en na zoo wat over het weer en den aardappelenoogst te hebben geklapt en het werkvolk aan het achtermiddag eten was, verlustigde hij ons met wat raadselkens te geven en vond er zijn plezier in, ons allen ‘bot’ te maken. De oude Louis, een doortrapte kerel, richtte zich dan tot den pastoor, hem vragend of hij hem ook eens een raadseltje geven mocht en of hij kon zeggen ‘wat dat het dwaaste was van de wereld’ ? M. de pastoor bepeinsde zich lang en eindelijk gaf hij zich over. ‘Ja’, zei Louis, ‘maar eerst vijf cens te geven’. M. de pastoor ging in zijne beurs en gaf de vijf cens. Daarop gaf Louis, al glimlachende, het antwoord: ‘Het dwaaste van de wereld, M. de pastoor, is van geld te geven op voorhand’.”. (De Waarheid - 06.01.1918).

Lozer mei regenboog

Foto Philippe De Preester

Laat je niets wijsmaken. Lozermei bestaat in 2018 wel degelijk 156 jaar en is m.a.w. aan zijn 157ste editie toe. De ommegang startte in 1862, een jaar vroeger dan algemeen wordt gedacht. In 1863 schreef een plaatselijke reporter in de Oudenaardse gazet De Scheldegalm: “Morgen, zondag 3 mei, zal te Lozer plegtiglyk de oktave van O.L. Vrouw der Zeven Weeeën geopend worden. Een luisterlyke stoet, waerby een groot getal maegdekens en meer dan 300 leden van verscheidene genootschappen, zullen den omgang doen, door zyne Hoogw. den Bisschop voorleden jaar ingerigt.”

In 1971 filmde Roland Van Huffel het dorpsleven van Lozer. De bedevaart en de bijhorende kermis kwamen aan bod. Zie het filmpje vanaf 0:10: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-cinema/167-in-t-dorp-van-klein-lozer-ten-jare-1971. Ook dit jaar is er nog plaats voor het religieuze aspect van de ommegang. Het valt evenwel te betwijfelen of daarbij nog ‘een groot getal maegdekens’ aanwezig zal zijn.

Zie ook:

varkens slachtinge

Van heinde en verre - zelfs vanuit de Walen - kwam men vroeger naar Nokere op pelgrimage. Men ging er bij Sint-Ursmarus ‘dienen’ tegen de muilploage. Of de heilige effectief kranke beesten genas, raakte versluierd in de nevelen der tijd. Wat wel zeker is, is dat bedevaarders op weg naar Nokere 110 jaar geleden net iets te laat kwamen om een varken van een gewisse dood te redden: “Vichte - Zaterdag nacht hadden twee liefhebbers goesting op een zwijn van Des. Harout. Zij gingen eerst eenen kruiwagen leenen - zonder vragen - bij Angelus Windels. Zij trokken ermee naar het zwijnskot en slachtten het zwijn in zijnen stal zonder dat iemand het hoorde. Als brave dieven verdeelden zij nu de beest: zij lieten de ingewanden voor den landbouwer en vertrokken met het overige. Jamaar zij hadden er niet op gerekend dat er, rond drie ure van den morgen reeds bedevaarders op gang waren, en keken aardig toen zij drie menschen van Deerlijk ontmoetten die naar Nokere trokken. Die bedevaarders hadden geen goê ooge op die twee mannen met hunnen kruiwagen en een geslacht zwijn, en zij wilden dat gedoen eens van bij bezien. De twee dieven hadden daar geen trouw in. Zij stelden ’t op een loopen en lieten alles in den brand. Om niet achtervolgd te worden losten zij eenige revolverschoten. Zwijn en kruiwagen keerden aldus tot hunne eigenaars terug. De dieven zijn niet gekend.” (Het Kortrijksche Volk - 04 mei 1908).

 wielrenner 1  wielrenner 2   wielrenner 3   wielrenner 4   wielrenner 5

Luik-Bastenaken-Luik werd voor het eerst gereden in 1892 en is daarmee de ouderdomsdeken (‘la doyenne’) der wielermonumenten. De Kruishoutemse Flandriens waren verdienstelijk, maar konden zich nooit echt doorzetten in de Ardeense klassieker. In 1909 werd amateur Aloïs Verstraeten tussen de profs 12de op 1’30” van overwinnaar Victor Fastré. Hij leek op weg naar een lucratieve carrière, maar ‘slechte vrienden en een liederlijk leven’ zorgden ervoor dat hij nooit ontbolsterde. In 1925 kwam Armand van Bruaene als 4de binnen op 8’ van de 19-jarige snotneus Georges Ronsse. Armand zou 4 jaar later de Ronde van België winnen en 17de worden in de Tour de France. In 1939 arriveerde Jules Lowie in de vurige stede als 25ste op bijna 10’ van winnaar Albert Ritserveldt. Jules was nochtans een goede klimmer, wat hij demonstreerde in de Ronde van Frankrijk (5de in 1935, 7de in 1938) en in de Waalse Pijl (8ste in 1943, 4de in 1944, 10de in 1945). In 1959 namen de broers Frans en Marcel De Mulder de start te Luik. Frans werd op een luttele 3” na Fred De Bruyne 3de. Marcel kwam als 27ste binnen op 5’37”. Frans zou een jaar later kampioen van België worden en de Ronde van Spanje winnen. Marcel was geen veelwinnaar, maar ontpopte zich tot een gedegen Tourrenner (21ste in 1949, 16de in 1950, 13de in 1951 en 21ste in 1954).

 Baron Adrien de Gerlache   Baron Gaston de Gerlache

Baron Adrien (1866-1934) en baron Gaston (1919-2006) de Gerlache - deze laatste 18 jaar burgemeester van Mullem - legden de basis van de Belgische aanwezigheid op de Zuidpool. Adrien was de eerste die in 1897-1898 in de driemaster de Belgica overwinterde op Antartica. Twee van zijn expeditieleden werden later wereldberoemd: de Amerikaanse arts-fotograaf Frederick Cook en de Noor Roald Amundsen die in 1911 als eerste op de geografische zuidpool zou staan. Zoon Gaston leidde 60 jaar later (1957-1958) een tweede expeditie naar de Zuidpool en richtte er de Koning Boudewijnbasis op.

In de Sint-Hilariuskerk van Mullem kan u tot 17 juni een bezoek brengen aan de tentoonstelling Belgica@Antartica. De expedities van Adrien en Gaston de Gerlache en van Dixie Dansercoer komen ruim aan bod. Geologie en fauna van Antarctica worden belicht met teksten, beelden en objecten die voor het eerst aan een breed publiek worden getoond. Openingsuren op zaterdag en zondag, telkens van 10u00 tot 18u00. Toegang gratis. Voor info, klik aan: www.belgicaantartica.be.