Anno Domini 2019

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

Landschap door grond

Sinds 9 november loopt in het Archeocentrum Velzeke de tentoonstelling "Landschap door.grond. 10 jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen". Volgens Kruishoutemnaar en conservator Kurt Braeckman is het een geslaagde overzichtsexpo geworden waar de resultaten van het onderzoek van de archeologische dienst Solva in primeur worden getoond. Het betreft o.m. het onderzoek op de markt te Oudenaarde, de unieke paleolithische vindplaats van Ruien Rosalinde, de graanmarkt Ninove, de militaire kampementen uit de 17de en 18de eeuw van Ninove Doorn Noord, enz... Wat de Eiergemeente betreft komen de vondsten van Kruishoutem-Containerpark aan bod.

Archeocentrum Velzeke
Doolbosweg 2
9620 Zottegem
09 360 67 16
www.pam-velzeke.be

Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag: 9-17u. Weekends: 13-17u. Gesloten tussen Kerst en Nieuw.

Klooster Sancta familia

Vanaf 1839 verrichtten de Zusters van de Heilige Franciscus van Assisi gedurende 160 jaren essentieel zorgverstrekkend werk in de Brugstraat te Kruishoutem, alwaar ze een weeshuis, een ouderlingentehuis, een internaat  en scholen voor kleuter en lager onderwijs uit de grond stampten.

130 jaar geleden werd het 50-jarig bestaan gevierd: “Cruyshautem - Gulden Jubelfeest van 50 jaren bestaan en toenemenden bloei en voorspoed van ’t Gesticht der Zusters St Franc. van Ass. te Cruishautem. Nu zijn er in ’t Pensionnat een 60tal schoolkinderen, in t’ weezenhuis 30. In de dagscholen wel 350; de Glorie van ’t Dorp. Of er op den Jubilédag, maandag ll. gefeest werd! 9 ure plechtige dankmis. Kapel vol, met ’t puik van Cruishautem! Daarna, feestelijke betooging, gezang, een vlaamsch en een fransch Jubeldicht, enz. ’s Namiddags solemneel Lof met Te Deum! Schoon muziek! Herten vol dank en vreugd! Ieders wens was: God zegene hoe langer hoe meer de goede Nonnekens en hun Klooster, tot ons aller geluk en voldoening der gansche parochie! … … Fiat! Fiat!” (De Werkman - 15.11.1889).

1987-1988 werd het laatste schooljaar. De laatste zuster trok de deur achter zich dicht in 1999. In de zomer van 2000 werden klooster, kapel en klaslokalen afgebroken. Het centraal schoolgebouw ‘Sancta Familia’ ging tegen de vlakte in de zomer van 2006

 

Herdenkingsbeeld wereldoorlog11 jaar na het einde van de Groote Oorlog  werden de Kruishoutemse soldaten die gesneuveld waren 'voor outer en heerd'  herdacht. Dat is nu nog steeds het geval. Voor de diverse plechtigheden in Kruisem verwijzen we graag naar het gemeentelijk infoblad 'XM Info', p.7.

Blijkbaar beschikten de oud-strijders in 1929 wel over meer vocale-muzikale kwaliteiten dan nu. Polyfonie was hen niet vreemd. 90 jaar geleden immers: “11 Novemberfeest - Het 11 Novemberfeest werd alhier met gepaste plechtigheid gevierd. De dienst ter kerk bracht veel toehoorders, die een gebed stortten voor de duurbare overledene broeders in den oorlog. Een 16-eeuwsche zang werd uitgevoerd in 4 stemmig koor door de Oud-Strijders van Cruyshautem, “Broeder, vaarwel, Ick sie du niet meer weer” ... onder de kundige leiding van Mr. Prudent van Rechem, koster Cruyshautem.” (De Leye. Katholiek Weekblad - 17.11.1929).

 

geld verloren

Je kent ongetwijfeld dat gevoel. Je bent iets kwijt, een bankkaart bijvoorbeeld. Heb je ze ergens ‘verkeerd gelegd’ … of erger, werd je het slachtoffer van diefstal?

Deze koud zweet bezorgende onzekerheid is van alle tijden, ook 90 jaar geleden: “De inwoner van Cruyshautem die verleden week ter markt van Deinze eene som gelds gerobberd werd, had deze som van twee duizend frank geborgen in een klein kastje dat van achter op de kar stond. Na onderzoek viel het moeilijk uit te maken of het geld gestolen werd ter markt zelf, ofwel of het geld verloren geraakte tijdens het vervoer van Cruyshautem naar Deinze. Het is te hoopen dat de vinder eerlijk genoeg weze om het terug te bezorgen.” (De Leye. Katholiek weekblad, 17.11.1929).

 

Het bleef in de familie … 160 jaar geleden: “Den 23 dezer heeft er te Wannegem-Lede een gevecht plaets gehad tusschen eenen landbouwer en zynen zoon. Zy hebben zich wederzyds slagen toegebragt, die hen beyde noodzaken te bed te liggen.” (Den Denderbode - 2 oktober 1859).

rolstoel

Nu zaterdag 5 oktober moet u beslist in de Sint-Ursmaruskerk te Nokere wezen. De Koninklijke Fanfare St.-Cecila van Nokere en de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia van Zingem geven er een dubbelconcert vanaf 20u00. Toegankelijke muziekstukken van Johan Sebastian Bach, Simon and Garfunkel, Freddie Mercury, Ennio Morricone, e.d. staan op de playlist. Tickets VVK: 8 €, ADD 10 €. Voor info: Rony Lagrange op 0478 49 29 02.

katholieke harmonie van Zingem     Leren Vereert

De katholieke harmonie van Zingem (foto links) zag het levenslicht in 1912 onder impuls van koster Adiel Vandenabeele. Het eerste bestuur was samengesteld uit plaatselijke notabelen met notaris Joseph Van Innis als voorzitter. De activiteitenkalender bestond uit het opluisteren van kermissen en feesten, ook in buurtgemeenten. Daarnaast was en is er nog steeds het traditioneel St.-Ceciliafeest. Sinds 1984 verzorgt de harmonie een lenteconcert. Doordat de gemeente Zingem niet beschikt over een eigen muziekschool, voorziet de harmonie zelf opleidingen. Kinderen worden opgeleid als trommelaar om nadien over te schakelen naar een blaasinstrument. Huidige voorzitter is Kruisems cultuurschepen Gerrit Depaepe.

De Nokerse maatschappij Leren Vereert werd boven de doopvont gehouden in 1886 met burgemeester Eduard De Witte als voorzitter. Oorspronkelijk was het doel van de sosseteit gericht op toneelstukken. In 1911 werd de vereniging omgevormd tot een ‘muziek- en toneelmaatschappij’ (zie foto rechts). Net als de Zingemse collega’s luisterde de fanfare sindsdien talrijke events op binnen en buiten het eigen dorp. De huidige voorzitter is baron Philippe Casier. Jaarlijks luistert de fanfare de dinsdag van Waregem Koerse op en bereikt ze op de hippodroom 40.000 aanwezigen, een massa waarvan rockbands te Werchter alleen maar kunnen dromen.