Anno Domini 2019

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

Peter Vermeulen is naast o.a. Carl Delacauw en Jan Verzelen één van die Kruishoutemaren met oog voor het schone, het ontroerende, het kleine, maar fijne. In november beklom Peter met Marollien  Johan Taelman de toren van de Sint-Gabriëlkerk en maakte deze prachtfoto. Voor Hultheim is dit alvast de Kersoudemse facebookfoto van het jaar. De symboliek kan de Marollenaren en bij uitbreiding de Kersoudemnaren niet ontgaan.

Bouw Campus Waegebrugghe Marolle

De foto gooit vanuit het verleden letterlijk een (kerk)venster open en biedt door het uitzicht op de graafwerken voor de nieuwe zorginstelling een blik op wat de toekomst brengen zal. De campus Waegebrughe zal een verderzetting zijn van wat sinds 1926 als een rode draad door de Marolle loopt: zorg voor de medemens. De nieuwe zorgsite slaat m.a.w. geen gewaagde brug naar de toekomst, maar is een doorstart voor het mooie verleden van deze wijk.

Zie: https://www.hultheim.be/index.php/publicaties/kruishoutemse-kronieken/21-kruishoutemse-kronieken/2013/165-passionistenklooster-kruiskouter-waegebrughe

"Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David ging hij van Galilea uit de stad Nazaret naar Judea, naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven samen met zijn verloofde Maria, die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg." (Lucas, 2, 4-7).

Kerstmarkten, roodneuzige rendieren, schaatspistes, Eisbars, Kerstmannen met een neut op, gloeiwijn à go go. Alles goed en wel, maar de Kerstentiële vraag is en blijft: waar kan het kindeke Jezus ter wereld komen, als er geen stal is en de herbergen gesloten zijn?

In Kruishoutem is hierover duidelijk nagedacht. Zowel op de Marolle, in Wannegem, te Lede als in Nokere timmerden brave lieden een stal op, een baken in het nachtelijke winterduister. Een dergelijke vrome traditie die jaarlijks in ere wordt gehouden, verdient zonder meer ons aller respect. Maar alle jingle bells  nog aan toe! In Lozerdorp en in het centrum van Kersoudem ontbreekt een stal in het straatbeeld! Men wacht er toch niet op een (bouw)vergunning van Hogerhand? Dit kan volgend jaar beter! 

stal 1 2019

stal 2 2019

stal 3 2019

stal 4 2019

Emilius Henricus Cleve werd geboren op 15 juni 1896 te Kruishoutem. Zijn ouders verhuisden met hun kroost in 1918 naar de actuele Riemegemstraat. Luttele maanden nadien bekwam dit pa Augustinus niet goed; op het einde van WO I werd hij door terugtrekkende Duitsers op zijn hofstede neergeschoten. Zoon Henri nam vanaf 1920 de exploitatie van het boeredoeninkske over. De automatisering van de landbouwsector ging hem echter volledig voorbij. Henri bleef boeren zoals zijn voorouders het gedurende eeuwen voor hem hadden gedaan. Na het overlijden van zijn inwonende moeder (1944) en zuster (1953) bleef Rietje Cleve alleen achter op de hofstede. Hij werd een kluizenaar. Een storm velde in 1969 een kerselaar die het dak van de boerderij kapotsloeg en de schoorsteen vernietigde. Cleefke werd overgebracht naar het hospitaal (nu: woonzorgcentrum Sint-Petrus), waar hij twee weken later - op 7 december 1969 - stierf.

Cleefke

         Rietje Cleve aan wat nu de toegangspoort tot het restaurant Hof van Cleve is (fotoarchief Chris Van der Meeren).

De hoeve werd gekocht door dr. Luc Goeminne. Die liet de bouwval renoveren tot een horecazaak en gaf het de naam Hof van Cleve. Jan Van Hee, Henk Beulens en sinds 1986 Peter Goossens werkten het restaurant op naar hogere culinaire niveaus. Gelukkig droeg Henri de familienaam Cleve en niet - we zeggen maar iets - Van Quickelberghe. In dergelijk geval had Peter Goossens er nu immers in de Quick aan de potten en de pannen gestaan ...

PS - Peter en zijn team haalden recentelijk  voor de 15de keer 3 Michelinsterren binnen. Maxima cum laude  heet zoiets.

Zie: VAN DER MEEREN Chris, Rietje Cleve: Kruishoutemse kluizenaar wordt wereldberoemd!, jaarboek Hultheim 2016, p.216-229. Voor filmbeelden (doorscrollen naar derde filmpje): https://www.hultheim.be/index.php/camera-obscura/kruishoutemse-cinema-2/413-jaarboek-2016

Sint Elooi

De ietwat sip ogende - had hij iets te diep in de kelk gekeken? - Sint-Eligius (Sint-Elooi) is de patroonheilige van edelsmeden en landbouwers. De heilige wordt door de Kruishoutemse Boerengilde sinds haar ontstaan in 1919 jaarlijks herdacht in de decembermaand. Eucharistievieringen, lezingen, etentjes, tombola’s, zelfs met de rokskes  zwaaiende danspartijen kleurden de afgelopen honderd jaar de boereloei-feesten. In 1929 haalden de Kruishoutemse landbouwers er een goochelaar/hypnotiseur bij. De toenmalige Gili  had zichzelf de exotisch-wijsgerige naam Professor Florimontso  aangemeten. Hij liet het verbijsterde publiek in de Patronage bijna met een dode achter. Of was het een illusie? Was de professor een schijnheilige?

“Cruyshautem. St.Eloy de boerenfeestdag werd dit jaar gevierd als nooit. ’s Voormiddags drentelen talrijke boeren de markt rond. Feestelijke gezichten van ‘de dag is aan ons’ en verlangen naar ’t heele verloop van den feestdag. Te 10 ure gaf adv. Van den Bussche, ’n gemoedelijke en pittige voordracht over de Pachtwet. Te 1 uur, voeten onder de feesttafel. Lekker kostje begoten met vele glazen bier. Daarna tombola met schoone spijzen voor de aanzittenden.

Te 5 ½ uur, de ‘clou’ van den dag. Kunstavond door Prof. Florimontso. En a-je-blief, vrije ingang voor leden van Boeren- en Boerinnenbond. Dus: zaal te klein. Veel bewondering voor de handige goocheltoeren van Florimontso. Maar één verbazing voor de fijne proeven van telepathie en magnetisme uitgevoerd met toeschouwers. En nog meer toen de magnetiseur ’n juffrouw in schijndood bracht en ze ’n half uur in ’n luchtledige kist opsloot. Velen, vrouwen vooral, ademden vrijer als de juffer weerom tot ’t leven kwam. Florimontso oogstte welverdiend applaus. Hoewel de vertooning haast vier uur duurde, was er spijt bij de toeschouwers dat ’t recols uit was. Hartelijk dank aan den Boerenbond van Kruishoutem voor ’t mooie feest. Komen er nog zoo’n extraatjes?” (De Leye. Katholiek Weekblad - 08.12.1929).

 

Zie:

Landschap door grond

Sinds 9 november loopt in het Archeocentrum Velzeke de tentoonstelling "Landschap door.grond. 10 jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen". Volgens Kruishoutemnaar en conservator Kurt Braeckman is het een geslaagde overzichtsexpo geworden waar de resultaten van het onderzoek van de archeologische dienst Solva in primeur worden getoond. Het betreft o.m. het onderzoek op de markt te Oudenaarde, de unieke paleolithische vindplaats van Ruien Rosalinde, de graanmarkt Ninove, de militaire kampementen uit de 17de en 18de eeuw van Ninove Doorn Noord, enz... Wat de Eiergemeente betreft komen de vondsten van Kruishoutem-Containerpark aan bod.

Archeocentrum Velzeke
Doolbosweg 2
9620 Zottegem
09 360 67 16
www.pam-velzeke.be

Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag: 9-17u. Weekends: 13-17u. Gesloten tussen Kerst en Nieuw.

Klooster Sancta familia

Vanaf 1839 verrichtten de Zusters van de Heilige Franciscus van Assisi gedurende 160 jaren essentieel zorgverstrekkend werk in de Brugstraat te Kruishoutem, alwaar ze een weeshuis, een ouderlingentehuis, een internaat  en scholen voor kleuter en lager onderwijs uit de grond stampten.

130 jaar geleden werd het 50-jarig bestaan gevierd: “Cruyshautem - Gulden Jubelfeest van 50 jaren bestaan en toenemenden bloei en voorspoed van ’t Gesticht der Zusters St Franc. van Ass. te Cruishautem. Nu zijn er in ’t Pensionnat een 60tal schoolkinderen, in t’ weezenhuis 30. In de dagscholen wel 350; de Glorie van ’t Dorp. Of er op den Jubilédag, maandag ll. gefeest werd! 9 ure plechtige dankmis. Kapel vol, met ’t puik van Cruishautem! Daarna, feestelijke betooging, gezang, een vlaamsch en een fransch Jubeldicht, enz. ’s Namiddags solemneel Lof met Te Deum! Schoon muziek! Herten vol dank en vreugd! Ieders wens was: God zegene hoe langer hoe meer de goede Nonnekens en hun Klooster, tot ons aller geluk en voldoening der gansche parochie! … … Fiat! Fiat!” (De Werkman - 15.11.1889).

1987-1988 werd het laatste schooljaar. De laatste zuster trok de deur achter zich dicht in 1999. In de zomer van 2000 werden klooster, kapel en klaslokalen afgebroken. Het centraal schoolgebouw ‘Sancta Familia’ ging tegen de vlakte in de zomer van 2006