Klooster Sancta familia

Vanaf 1839 verrichtten de Zusters van de Heilige Franciscus van Assisi gedurende 160 jaren essentieel zorgverstrekkend werk in de Brugstraat te Kruishoutem, alwaar ze een weeshuis, een ouderlingentehuis, een internaat  en scholen voor kleuter en lager onderwijs uit de grond stampten.

130 jaar geleden werd het 50-jarig bestaan gevierd: “Cruyshautem - Gulden Jubelfeest van 50 jaren bestaan en toenemenden bloei en voorspoed van ’t Gesticht der Zusters St Franc. van Ass. te Cruishautem. Nu zijn er in ’t Pensionnat een 60tal schoolkinderen, in t’ weezenhuis 30. In de dagscholen wel 350; de Glorie van ’t Dorp. Of er op den Jubilédag, maandag ll. gefeest werd! 9 ure plechtige dankmis. Kapel vol, met ’t puik van Cruishautem! Daarna, feestelijke betooging, gezang, een vlaamsch en een fransch Jubeldicht, enz. ’s Namiddags solemneel Lof met Te Deum! Schoon muziek! Herten vol dank en vreugd! Ieders wens was: God zegene hoe langer hoe meer de goede Nonnekens en hun Klooster, tot ons aller geluk en voldoening der gansche parochie! … … Fiat! Fiat!” (De Werkman - 15.11.1889).

1987-1988 werd het laatste schooljaar. De laatste zuster trok de deur achter zich dicht in 1999. In de zomer van 2000 werden klooster, kapel en klaslokalen afgebroken. Het centraal schoolgebouw ‘Sancta Familia’ ging tegen de vlakte in de zomer van 2006