Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

Sint Elooi

De ietwat sip ogende - had hij iets te diep in de kelk gekeken? - Sint-Eligius (Sint-Elooi) is de patroonheilige van edelsmeden en landbouwers. De heilige wordt door de Kruishoutemse Boerengilde sinds haar ontstaan in 1919 jaarlijks herdacht in de decembermaand. Eucharistievieringen, lezingen, etentjes, tombola’s, zelfs met de rokskes  zwaaiende danspartijen kleurden de afgelopen honderd jaar de boereloei-feesten. In 1929 haalden de Kruishoutemse landbouwers er een goochelaar/hypnotiseur bij. De toenmalige Gili  had zichzelf de exotisch-wijsgerige naam Professor Florimontso  aangemeten. Hij liet het verbijsterde publiek in de Patronage bijna met een dode achter. Of was het een illusie? Was de professor een schijnheilige?

“Cruyshautem. St.Eloy de boerenfeestdag werd dit jaar gevierd als nooit. ’s Voormiddags drentelen talrijke boeren de markt rond. Feestelijke gezichten van ‘de dag is aan ons’ en verlangen naar ’t heele verloop van den feestdag. Te 10 ure gaf adv. Van den Bussche, ’n gemoedelijke en pittige voordracht over de Pachtwet. Te 1 uur, voeten onder de feesttafel. Lekker kostje begoten met vele glazen bier. Daarna tombola met schoone spijzen voor de aanzittenden.

Te 5 ½ uur, de ‘clou’ van den dag. Kunstavond door Prof. Florimontso. En a-je-blief, vrije ingang voor leden van Boeren- en Boerinnenbond. Dus: zaal te klein. Veel bewondering voor de handige goocheltoeren van Florimontso. Maar één verbazing voor de fijne proeven van telepathie en magnetisme uitgevoerd met toeschouwers. En nog meer toen de magnetiseur ’n juffrouw in schijndood bracht en ze ’n half uur in ’n luchtledige kist opsloot. Velen, vrouwen vooral, ademden vrijer als de juffer weerom tot ’t leven kwam. Florimontso oogstte welverdiend applaus. Hoewel de vertooning haast vier uur duurde, was er spijt bij de toeschouwers dat ’t recols uit was. Hartelijk dank aan den Boerenbond van Kruishoutem voor ’t mooie feest. Komen er nog zoo’n extraatjes?” (De Leye. Katholiek Weekblad - 08.12.1929).

 

Zie:

Landschap door grond

Sinds 9 november loopt in het Archeocentrum Velzeke de tentoonstelling "Landschap door.grond. 10 jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen". Volgens Kruishoutemnaar en conservator Kurt Braeckman is het een geslaagde overzichtsexpo geworden waar de resultaten van het onderzoek van de archeologische dienst Solva in primeur worden getoond. Het betreft o.m. het onderzoek op de markt te Oudenaarde, de unieke paleolithische vindplaats van Ruien Rosalinde, de graanmarkt Ninove, de militaire kampementen uit de 17de en 18de eeuw van Ninove Doorn Noord, enz... Wat de Eiergemeente betreft komen de vondsten van Kruishoutem-Containerpark aan bod.

Archeocentrum Velzeke
Doolbosweg 2
9620 Zottegem
09 360 67 16
www.pam-velzeke.be

Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag: 9-17u. Weekends: 13-17u. Gesloten tussen Kerst en Nieuw.

 

 

Verkoop jaarboek 2019 einde

Tot aanstaande woensdag kan u beide boeken, of één ervan, voor een prikje aankopen. Wees tijdig. 

Tot woensdag 27 november: jaarboek 2019: 28€. Kruishoutemse Kronieken: 15 €. Te samen: 43 €. Storting op rek.nr. BE05 0682 3409 4975 van Hultheim met vermelding ‘jaarboek’ en/of ‘KK’ + naam, voornaam en adres. Vanaf donderdag 28 november: jaarboek: 30€, Kruishoutemse Kronieken: 17€, te samen 47€. Bij verzending per post: + €10. Beschermleden: €65 (waarvoor jaarboek + KK + vermelding in jaarboek en op website).

Voorstelling jaarboek: in CC De Mastbloem, Waregemsesteenweg, 22, te Kruishoutem op vrijdag 13 december om 20u00 stipt.

 

Klooster Sancta familia

Vanaf 1839 verrichtten de Zusters van de Heilige Franciscus van Assisi gedurende 160 jaren essentieel zorgverstrekkend werk in de Brugstraat te Kruishoutem, alwaar ze een weeshuis, een ouderlingentehuis, een internaat  en scholen voor kleuter en lager onderwijs uit de grond stampten.

130 jaar geleden werd het 50-jarig bestaan gevierd: “Cruyshautem - Gulden Jubelfeest van 50 jaren bestaan en toenemenden bloei en voorspoed van ’t Gesticht der Zusters St Franc. van Ass. te Cruishautem. Nu zijn er in ’t Pensionnat een 60tal schoolkinderen, in t’ weezenhuis 30. In de dagscholen wel 350; de Glorie van ’t Dorp. Of er op den Jubilédag, maandag ll. gefeest werd! 9 ure plechtige dankmis. Kapel vol, met ’t puik van Cruishautem! Daarna, feestelijke betooging, gezang, een vlaamsch en een fransch Jubeldicht, enz. ’s Namiddags solemneel Lof met Te Deum! Schoon muziek! Herten vol dank en vreugd! Ieders wens was: God zegene hoe langer hoe meer de goede Nonnekens en hun Klooster, tot ons aller geluk en voldoening der gansche parochie! … … Fiat! Fiat!” (De Werkman - 15.11.1889).

1987-1988 werd het laatste schooljaar. De laatste zuster trok de deur achter zich dicht in 1999. In de zomer van 2000 werden klooster, kapel en klaslokalen afgebroken. Het centraal schoolgebouw ‘Sancta Familia’ ging tegen de vlakte in de zomer van 2006

 

Herdenkingsbeeld wereldoorlog11 jaar na het einde van de Groote Oorlog  werden de Kruishoutemse soldaten die gesneuveld waren 'voor outer en heerd'  herdacht. Dat is nu nog steeds het geval. Voor de diverse plechtigheden in Kruisem verwijzen we graag naar het gemeentelijk infoblad 'XM Info', p.7.

Blijkbaar beschikten de oud-strijders in 1929 wel over meer vocale-muzikale kwaliteiten dan nu. Polyfonie was hen niet vreemd. 90 jaar geleden immers: “11 Novemberfeest - Het 11 Novemberfeest werd alhier met gepaste plechtigheid gevierd. De dienst ter kerk bracht veel toehoorders, die een gebed stortten voor de duurbare overledene broeders in den oorlog. Een 16-eeuwsche zang werd uitgevoerd in 4 stemmig koor door de Oud-Strijders van Cruyshautem, “Broeder, vaarwel, Ick sie du niet meer weer” ... onder de kundige leiding van Mr. Prudent van Rechem, koster Cruyshautem.” (De Leye. Katholiek Weekblad - 17.11.1929).